افتخارات و دستاوردها

 

 

 افتخارات

 

طراحي و ساخت اولين ابررايانه ايران، سال 1380

برگزيده به عنوان پروژة برتر دانشگاه صنعتي اميركبير، سال 1386

طراحي و ساخت قويترين ابررايانه ايران، سال 1386

برگزيده بيست ويكمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي، سال 1386

دريافت جايزة بين المللي ISESCO براي طرح ابررايانه، سال 1386

برگزيده به عنوان پروژة پژوهشي برتر دانشگاه‌هاي كشور، سال 1387

دريافت اعتبار پژوهش و نوآوري بنياد ملي نخبگان، سال 1387

طراحي و ساخت بزرگترين ابر رايانه كشور، سال 1389