دانلود نرم افزار

بسته به نیاز خود می‌توانید نرم افزارهای زیر را دریافت کنید.

 

OpenVPN_64bit_Windows

OpenVPN_32bit_Windows

OpenVPN_Linux

 ----------------------------------------------------------------------------------

Putty

  ----------------------------------------------------------------------------------

VNC_Viewer_64bit_Window_portable

VNC_Viewer_32bit_Windows_portable

  ----------------------------------------------------------------------------------

Filezilla_Windows

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

Anydesk

 ----------------------------------------------------------------------------------